Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA KONFERENCJĘ PPLNG i bioLNG 2021 / 24-25/11.2021

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży biletów za pośrednictwem sklepu internetowego oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu PPLNG i bioLNG, jako sprzedawcy biletów uczestnictwa w Konferencji i Klienta.

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Polskiej Platformy LNG i bioLNG prowadzony jest pod adresem https://konferencja2021.pplng.pl/produkt/zapis/przez Stowarzyszenie Pracodawców Polska Platforma LNG i bioLNG, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa NIP 5862320797 REGON 367887444, zarejestrowana pod numerem KRS 0000688235 

zwany dalej w Regulaminie  „Sklepem”.

2. W sprawie złożonego zamówienia Klient może uzyskiwać informacje w godzinach pracy Sklepu (od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do godziny 16.00, za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za dni wolne od pracy), pod niżej wskazanymi numerami:

a) numery telefonów (Dział Sprzedaży Zakupów): +48 690 450 450

b) adres email do korespondencji w sprawie sprzedaży: biuro@pplng.pl 

3. Sklep internetowy PPLNG prowadzi sprzedaż biletów za pośrednictwem sieci Internet.

4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę https://konferencja2021.pplng.pl/produkt/zapis/ na odpowiednim formularzu zamówień.

5. Najpóźniej w dacie dostarczenia towaru lub rozpoczęcia świadczenia usługi, Sklep potwierdzi zawarcie Umowy na odległość na trwałym nośniku (jako podstawowy trwały nośnik będzie traktowana poczta elektroniczna. Potwierdzenie dodatkowo zawierać będzie istotne informacje zawarte w Regulaminie Sklepu. 

6. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi 48 godzin (bez sobót i niedziel) jednak w szczególnych przypadkach może zostać wydłużony..

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności biletów. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w całości lub w części Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

8. Do sprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba biletów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te bilety, aż do ich wyczerpania.

9. Za zamówione bilety Klient płaci kartą płatniczą z wykorzystaniem platformy rejestracyjnej: https://konferencja2021.pplng.pl/produkt/zapis/

10. Do każdego zamówienia wystawiana jest nota obciążeniowa. Nota wystawiana jest w ciągu 7 dni od daty zamówienia / płatności i wysyłana mailem na adres Klienta. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy Klient będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i nota wystawiona będzie na tego kupującego, jako przedsiębiorcę.

11. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu otrzymania ze Sklepu potwierdzenia zawarcia umowy. Klient może wycofać złożone zamówienie e-mailem na adres: biuro@pplng.pl. Klient nie może odstąpić od umowy od chwili otrzymania ze Sklepu potwierdzenia zawarcia umowy.

12. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

13. Procedura przesłania transakcji oraz weryfikacji Sklepu jest realizowana przez www.przelewy24.pl

 14. Dostawa biletu odbywa się w określony w zamówieniu sposób.

15. Dokładne koszty zamówionego towaru oraz realizowanej wysyłki są podawane Klientowi w sposób jasny i widoczny na formularzu zamówienia, bezpośrednio przed momentem złożenia przez Klienta zamówienia.

16. Klient jest zobowiązany potwierdzić przed momentem zatwierdzenia zamówienia na stronie internetowej, że jego zakup jest związany z obowiązkiem zapłaty kosztów zatwierdzonego zamówienia. Przedmiotowe potwierdzenie następuję poprzez zaznaczenie przez Klienta na formularzu zamówienia osobnej zakładki o treści: „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

17. Bilet jest ważny na okaziciela (Klient okazuje bilet bezpośrednio bileterowi przed wejściem na daną imprezę) i jest weryfikowany na podstawie imienia i nazwiska oraz nazwy firmy.

18. Wszystkie płatności w sklepie internetowym PPLNG  obsługuje system www.przelewy24.pl

19. Ewentualne wnioski reklamacyjne rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.

§2

Zawarcie umowy, płatności, zwrot biletu i prawo odstąpienia od umowy

  1. Umowa sprzedaży na odległość pomiędzy Sklepem a Klientem zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta. Przedmiotem umowy jest sprzedaż biletu wymienionego w zamówieniu.

2. W przypadku odwołania Seminarium, zmiany daty i miejsca odbycia imprezy Klient uprawniony jest do żądania zwrotu sumy, na jaką opiewał zakupiony bilet na imprezę 

3. W przypadku zmiany terminu danej imprezy bilety zachowują swoją ważność w nowym terminie.

4. PPLNG informuje, iż stosownie do treści art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odwołania imprezy wnioski o zwrot pieniędzy za bilety należy kierować do Organizatora imprezy, chyba że zostanie to inaczej uregulowane odrębną umową. Wszelkie skargi oraz wnioski dotyczące odwołanej imprezy, a także jej przebiegu i realizacji należy kierować wyłącznie do organizatora danej imprezy.

 §3

Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym przechowywane i przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Konsumenta zezwolenia oraz wymogami rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej znajdującej się pod treścią regulaminu. Formularz rejestracyjny zawiera dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika, czyli dane osobowe i teleadresowe. Obowiązkowe jest jednak wypełnienie tylko niektórych jego części, zawierających dane wymagane przy zawarciu transakcji wynikających z prawa cywilnego i traktujące o umowie sprzedaży. Każdy Klient, który wypełnił formularz rejestracyjny ma możliwość stałego dostępu do danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji bądź też ich usunięcia. Sklep nie przekazuje, nie odsprzedaje, oraz nie użycza zgromadzonych

danych osobowych swoich klientów innym osobom lub instytucjom.

2. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy regulowane są w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm. ) oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).

3. Umowa sprzedaży biletów zawierana jest zgodnie z prawem polskim iw języku polskim. 

4. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd według właściwości ogólnej.

5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów lub pomyłek w publikowanych przez Sklep informacjach prosimy o przesłanie informacji o dostrzeżonych nieprawidłowościach na adres e-mail: biuro@pplng.pl

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.09.2021 roku.

 Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Stowarzyszenie Pracodawców Polska Platforma LNG i bioLNG, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa (zwana dalej „Administratorem”).

2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych

     Przyjęcie i realizacja zamówienia w sklepie internetowym

   art. 6 ust. 1 l it. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy),

 Obsługa procesu reklamacji

   art. 6 ust. 1 l it. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy),

   Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur)

  art. 6 ust. 1 l it. c) RODO (obowiązek prawny) – ustawa o rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego

   Przesyłanie materiałów art. 6 ust. 1 l it f) RODO (prawnie uzasadniony promocyjno-marketingowych (na podany przez interes – marketing bezpośredni produktów i kupującego adres dostawy) usług).

4. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowane:

– przez okres realizacji umowy zawartej z Panią/Panem,

– do czasu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych

– w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (przypadki takie opisane zostały w punkcie 3 powyżej).

Po wskazanym wyżej okresie Pani/Pana dane osobowe będą archiwizowane przez czas, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,

b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

6. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w celu wykonania obowiązków dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego. Podanie danych na potrzeby realizacji pozostałych celów (opisanych w pkt. 3) jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia zamówienia.

Dochodzenie roszczeń oraz

podejmowanie działań w związku z procesem windykacji należności

art. 6 ust. 1 l it. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym)